Regulamin sklepu internetowego firmy AB Nahlik s.c. / obowiązuje od 25 Grudnia 2014 roku.

Wersja regulaminu obowiązującego do 25 grudnia 2014 roku — do pobrania w wersji PDF na dole strony!

I. WSTĘP

 1. AB Nahlik s.c. z siedzibą w Łodzi, adres: 91-335 Łódź,ul. W. Kilara 11 (dawniej ul. F. Kilara 11), REGON 470006961, NIP 727 012 90 61 umożliwia kupowanie Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) — pod adresem: www.abnahlik.pl/sklep
  Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o AB Nahlik s.c. należy przez to rozumieć wspólników spółki cywilnej Agnieszkę Nahlik – Kałużyńską, Beatę Nahlik – Pokszan, Katarzynę Pokszan, Andrzeja Pokszana, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą „AB Nahlik”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki.
 2. Administratorem danych osobowych jest AB Nahlik s.c. z siedzibą w Łodzi, adres: 91-335 Łódź, ul. W. Kilara 11 (dawniej ul. F. Kilara 11), Polska.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Użytkowników sklepu AB Nahlik s.c. oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie sklepu, składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży,w tym zasad realizacji prawa odstąpienia do tych Umów.
 4. Każdy Użytkownik może uzyskać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin sklepu” umieszczonego na stronie sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF, na wybranym przez siebie trwałym nośniku.
 5. Ogłoszenia, reklamy i cenniki nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 66 11 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
 6. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sklep przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów w nim prezentowanych.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Użytkownikiem sklepu, a AB Nahlik s.c. z siedzibą w Łodzi.
 3. Faktura VAT jest wystawiana na żądanie Użytkownika, po podaniu przy składaniu zamówienia niezbędnych do jej wystawienia danych.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 5. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.
 6.  Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów,
  w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych w skrócie RODO).
 7. Użytkownik, który skorzystał ze sklepu, zobowiązany jest do:
  • Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  • Korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
  • Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej;
  • Korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora sklepu;
  • Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego;
  • Korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu.

III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie w jakiejkolwiek dostępnej formie:
  • na stronie sklepu (on-line)
  • pocztą elektroniczną
  • telefonicznie
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Jedynie zamówienia składane telefonicznie: +48 42 654 61 72 przyjmowane są w dni robocze w godzinach 9.00–15.30.
 4. Użytkownik może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki i systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
 6. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka za pomocą przycisku „dodaj do koszyka”.
 7. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Kupuję i płacę”, Użytkownik ma możliwość dokonywania zmian w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.
 8. Wysłanie zamówienia przez Użytkownika (zatwierdzenie przyciskiem „Kupuję i płacę”) stanowi ofertę Użytkownika złożoną AB Nahlik s.c. co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia otrzyma on na stronie sklepu oraz drogą e-mail’ową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych użytkownika. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu produktu złożonej przez Użytkownika.
 10. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez użytkownika produktów.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 12. Sklep przewiduje następujące formy płatności za produkt, do wyboru przy składaniu zamówienia:
  a. płatność przelewem;
  b. płatność za pobraniem;
  c. płatność w systemie “Przelewy 24”
  d. płatność w systemie “PayPal”

IV. DOSTAWA I ODBIÓR

1. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru formy płatności innej niż płatność za pobraniem, jest dokonanie płatności za zamówiony produkt.
2. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Pocztę Polską. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to 2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, od daty zawarcia umowy sprzedaży, termin może być wydłużony maksymalnie do 30 dni po uzgodnieniu z klientem telefonicznie i potwierdzeniu e-mailem.
3. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sklepu. Informacja o aktualnie obowiązującym limicie zawsze jest umieszczona na stronach produktowych sklepu oraz w „koszyku” podczas składania zamówienia. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Użytkownik, o czym zostaje poinformowany przed akceptacją składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub na życzenie faktura VAT), dokument ze specyfikacją zamówienia oraz formularz odstąpienia od umowy.
4. Zaleca się, aby Użytkownik obejrzał przesyłkę zawierającą zamówiony produkt bezpośrednio po jej doręczeniu w obecności kuriera, przed podpisaniem potwierdzenia odbioru przesyłki. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych produktu lub jego opakowania, użytkownik winien zwrócić się do kuriera z żądaniem sporządzenia protokołu i protokół podpisać. AB Nahlik s.c. zaleca, aby Użytkownik w szczególności nie odbierał od kuriera takiej przesyłki zawierającej uszkodzony mechanicznie produkt lub jego opakowanie, lecz poinformował niezwłocznie o tym fakcie AB Nahlik s.c., telefonicznie lub mailowo.

V. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym podatek VAT. Cena produktu nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są w trakcie składania zamówienia i dodawane są do ceny produktu.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) Użytkownikowi sklepu będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z AB Nahlik s.c. w formie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia odebrania Towaru, bez podania przyczyny. Formularz odstąpienia od umowy, oraz informacja dotycząca korzystania przez Użytkownika sklepu z prawa odstąpienia od umowy stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
1.1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno zostać złożone na piśmie na formularzu odstąpienia od umowy, załączonym do przesłanego Towaru, a do zachowania terminu 14 dni wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie pocztą lub kurierem na adres AB Nahlik s.c. podany w Regulaminie.
1.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również złożone przez użytkownika sklepu drogą elektroniczną przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu.

POBIERZ FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Użytkownik sklepu może także odstąpić od umowy przez złożenie oświadczenia e-mailowo, bądź za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklepu.
1.3. AB Nahlik s.c. niezwłocznie przekazuje Użytkownikowi sklepu pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy w przypadku złożenia oświadczenia przez użytkownika sklepu w sposób określony w ustępie 1.2
1.4. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie z wykorzystaniem sposobów określonych w ustępie 1.1,1.2.umowę uważa się za niezawartą.
2.Użytkownik sklepu będący konsumentem ma obowiązek zwrócić towar AB Nahlik s.c., lub osobie przez przedsiębiorcę upoważnionej do odbioru, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym użytkownik sklepu odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przez jego upływem. Użytkownik sklepu ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, czyli koszty odesłania do AB Nahlik s.c.
3. Rzecz powinna być zwrócona w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Użytkownik sklepu będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy AB Nahlik s.c. zwraca Użytkownikowi sklepu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez niego sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez AB Nahlik s.c. niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym użytkownik odesłał rzecz sklepu poinformował o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy .
5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika sklepu, konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik sklepu, konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie – w każdym przypadku bez ponoszenia opłat w związku z tym zwrotem przez konsumenta.
6. Koszt dostawy Towaru Użytkownik sklepu będący konsumentem ponosi, tylko jeżeli wybrał on inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru oferowany przez AB Nahlik s.c. Wtedy dodatkowe koszty poniesione przez Użytkownika sklepu nie obciążają AB Nahlik s.c., w zakresie różnicy między kosztami najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia towaru, a kosztami sposobu dostarczenia towaru wybranego przez Użytkownika sklepu.
7. AB Nahlik s.c. zastrzega sobie wstrzymanie się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia AB Nahlik s.c. dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Użytkownikowi sklepu w wypadku zakupu przez konsumenta rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowany potrzeb.

VII. REKLAMACJA. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI

1. AB Nahlik s.c. jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Użytkownikowi Towary fabrycznie nowe i oryginalne bez wad fizycznych i prawnych.
2. Każdy Towar kupiony w sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych obowiązującymi przepisami prawa.
3. Użytkownikowi sklepu będącemu konsumentem przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
4. Wada fizyczna polega na niezgodności produktu z umową sprzedaży. W szczególności produkt jest niezgodny z umową sprzedaży jeżeli:
a. Towar nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. Towar nie ma właściwości, o których istnieniu AB Nahlik s.c. zapewniał;
c. Towar został użytkownikowi sklepu, konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.
5. AB Nahlik s.c. ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Towaru użytkownikowi sklepu, konsumentowi.Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
6. Użytkownik sklepu, konsument powinni kierować ewentualne reklamacje:
e-mailem na adres: abnahlik@abnahlik.pl
bądź za pośrednictwem poczty na adres:

AB Nahlik s.c.
91-335 Łódź ,ul.F. Kilara 11
z dopiskiem „Reklamacja”

7. Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Użytkownik sklepu będący konsumentem ma prawo:
a. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady;
albo
b. złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku AB Nahlik s.c. może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć; jednakże jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez AB Nahlik s.c. albo AB Nahlik s.c. nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolną od wad lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i użytkownik sklepu konsument może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy;

8. Użytkownik sklepu konsument nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
9. Użytkownik sklepu, konsument zamiast zaproponowanego przez AB Nahlik s.c. usunięcia wady może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Użytkownika sklepu, Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez AB Nahlik s.c.
10. AB Nahlik s.c. może odmówić wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Użytkownika sklepu, konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.
11. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez AB Nahlik s.c. reklamacji, o czym Użytkownik klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Użytkownika sklepu, konsumenta albo SMS na podany przez Użytkownika sklepu, konsumenta numer telefonu albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Użytkownika sklepu, konsumenta.
12. Użytkownik sklepu, Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do AB Nahlik s.c. na podany adres AB Nahlik s.c. wraz z opisem przyczyny reklamacji. Koszty związane z odesłaniem przez Użytkownika sklepu, Konsumenta reklamowanego Towaru AB Nahlik s.c. zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Dokonując reklamacji Towaru Użytkownik sklepu, konsument, może skorzystać z dostępnego na stronie internetowej AB Nahlik s.c. formularza reklamacji, podając w jego treści przyczynę reklamacji Towaru.

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU

13. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
14. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

VIII. DANE OSOBOWE / POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług drogą elektorniczną za pośrednictwem sklepu oraz w związku z zawieraniem lub         wykonywaniem Umów, jest Beata Nahlik – Pokszan, Agnieszka Nahlik – Kałużyńska, Andrzej Pokszan wspólnicy AB Nahlik s.c. z siedzibą w Łodzi, adres: 91-335 Łódź, ul. W. Kilara  NIP Spółki: 727 012 90 61 Regon Spółki : 470006961. 

 Dane Kontaktowe:

 Adres do korespondencji : Łodź,  91-335, ul. W. Kilara 11.

adres e – mail: abnahlik@ abnahlik.pl

Telefon: +48426546172

2. Jeżeli Użytkownik chce się skontaktować z administratorem Swoich danych może to zrobić pisząc na adres e – mail: abnahlik@abnahlik.pl2. Dane przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych w skrócie RODO).

3. Katalog definicji określony na potrzeby polityki prywatności:

 Administrator – Beata Nahlik – Pokszan, Agnieszka Nahlik – Kałużyńska, Andrzej Pokszan wspólnicy AB Nahlik s.c. z siedzibą w Łodzi;

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze Strony;

Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony;

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony;

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem  https://abnahlik.pl/regulamin-sklepu/

4. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy i sprzedaży produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora oraz partnerów współpracujących z Administratorem przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

5. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji umowy.

6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

7. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych. 

9. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane zgodnie z zasadniami opisanymi w art. 16-21 RODO, kontaktując się z administratorem danych na adres mailowy.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację, złożenie Zamówienia, zapisanie się do newslettera, dodanie komentarza, na blogu. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

11. W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla Użytkowników oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, Administrator danych może stosować „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego w tym profilowania, przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora, do celów statystycznych podmiotom danych przysługuje prawo do sprzeciwu, ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą. Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą. Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym prawa do dzialania ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji będącej wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania danych.

 Dane przechowywane są w ramach:

formularza zamówienia

formularza kontaktu

formularza zapisu na newsletter

Administrator zapewnia, że dane Użytkownika są bezpieczne. Podjęte zostały wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. 

Ponadto, dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej. 

Przetwarzanie danych osobowych zostało powierzone następujacym podmiotom:

a) LH- w celu przechowywania danych na serwerze;

b) Kylos – w celu korzystania z systemu mailingowego;

c) Subiekt – w celu korzystania z systemu do fakturowania;

d) WooCommerce- w celu korzytatania z systemu sprzedażowego;

e) PP S.A. – w celu korzystania z usług pocztowych i kurierskich;

f) Biuro Rachunkowe – w celu korzystania z usług księgowych;

Ze względu na korzystanie z systemu mailingowego MailChimp, który korzysta z serwerów znajdujących się poza Unią Europejską, dochodzi do przekazania danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego, jakim w tym wypadku jest USA Jednakże dane Użytkownika są bezpieczne, gdyż Dostawca systemu mailingowego gwarantuje odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Newsletter

Za pośrednictwem strony Użytkownik może zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z moją aktywnością w Internecie. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są dane osobowe Użytkownika w zakresie imienia i adresu e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika w przypadku newslettera jest zgoda Użytkownika wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę Użytkownik możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że Użytkownik zrezygnuje z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy. 

Zamówienia

Składając zamówienie, Użytkownik musi podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Istnieje możliwość podania dodatkowych danych, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli Użytkownik podał wcześniej takie dane w swoim koncie użytkownika, to dane te zostaną automatycznie podstawione do formularza zamówienia, przy czym zawsze Użytkownik ma możliwość ich modyfikacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy. Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

Faktury

Jeżeli zostanie wystawiona Użytkownikowi faktura, to w tym celu Administrator strony przetwarza Jego dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym dane Użytkownika w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Komentarze

Dodając komentarz na blogu, Użytkownik przekazuje Administratorowi swoje dane w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu strony internetowej oraz treści komentarza. Ponadto, w systemie odnotowywany jest adres IP, z wykorzystaniem którego Użytkownik dodał komentarz. 

Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Dane z bazie mojego systemu WordPress są w niej przechowywane przez cały okres funkcjonowania bloga. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy Administrator podejmie decyzję o zamknięciu bloga. 

Dane Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane na podstawie Jego zgody wynikającej z dodania komentarza. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Część danych (imię i nazwisko, zdjęcie profilowe) będą dostępne publicznie na blogu przy komentarzu Użytkownika.

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny Użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości Użytkownik może zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Dane osobowe Użytkownika przekazywane Administratorowi w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania Użytkownika. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. 

Marketing

Strona Administrator korzysta z narzędzi marketingowych Facebooka, by kierować do Użytkownika reklamy w tym serwisie. W tym celu zostało zaimplementowałem w kodzie platformy Pixel Facebooka, 

Filmy z serwisu YouTube / Vimeo

Na stronie Administrator osadza filmy pochodzące z serwisu YouTube oraz Vimeo. Wyświetlając taki film, Użytkownik godzi się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube lub plików cookies firmy Vimeo. 

Funkcje Społecznościowe

Strona Administratora zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube. 

Pliki cookie są na stronie Administratora, podobnie jak niemal na wszystkich innych stronach internetowych, a są one wykorzystywane, by zapewnić Użytkownikowi najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Pliki Cookies pozwalają na:

a) Zapewnienie prawidłowego funkcjonownia strony;

b) Poprawnie szybkości i bezpieczeństwa korzystania ze strony;

c) Korzystanie z narzędzi analitycznych;

d) Korzystanie z narzędzi marketingowych;

e) Korzystnie z systemu komentarzy;

f) Zapwenianie funkcji społecznościowych

Jeżeli wyświetlanie filmów to też one

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Użytkownikowi informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. 

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, Administrator wykorzystuje je w celu prawidłowego działania strony.

Strona, na której znajduje się Użytkownik wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Strona Administrator wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Administrator korzysta w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie strony Administratora udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.  

Użytkownik jest uprawniony do zablokowania lub usunięcia plików cookies przechowywanych w pamięci komputera. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Możliwe jest również skorzystanie z poniższego schematu:

a) Przeglądarka Mozilla Firefox: Firefox -> Opcje -> Opcje ->Prywatność,

b) Przeglądarka Internet Explorer: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność,

c) Przeglądarka Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Ustawienia treści.

Administrator korzysta ponadto ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny jego możliwości technicznych i istniejących możliwości uproszczenia funkcjonowania Serwisu.

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkowni. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.-

Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu witryny AB Nahlik s.c. oraz Regulaminu Sprzedaży towarów AB Nahlik.

IX. POZOSTAŁE

1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane przez AB Nahlik s.c. wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzanie lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
2.1. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem sklepu będącym konsumentem a AB Nahlik s.c. będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce.
2.2. Użytkownikowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności Użytkownik, Konsument może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu Użytkownik, Konsument powinien dostarczyć do instytucji przez siebie wybranej, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym, zwany również wniosek – zapis na sąd polubowny.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
4. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych. Wszystkie wzory prezentowane w sklepie AB Nahlik i na stronie www.abnahlik.pl są chronione prawami autorskimi i ochroną wynikającą z przepisów prawa polskiego.
5. AB Nahlik s.c. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.
6. Klient może zgłosić mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu.

Opublikowano w marcu 2017 roku.

Regulamin sklepu AB Nahlik s.c.

obowiązujący po 25.12.2014 roku
regulamin sklepu w wersji PDF

POBIERZ REGULAMIN SKLEPU

Regulamin sklepu AB Nahlik s.c.

obowiązujący do 25.12.2014 roku
regulamin sklepu w wersji PDF

POBIERZ REGULAMIN SKLEPU